Bezpečnostní tabulky

Označení ochrany zdraví a bezpečnosti slouží k tomu, aby zaměstnanci a návštěvníci rychle a jasně věděli o zdrojích nebezpečí. Vaši zaměstnanci však potřebují pochopit význam každého bezpečnostního označení.

Požadavky na bezpečnostní tabulky

Aby bezpečnostní tabulky splnily svůj účel, musí být splněny 3 podmínky:

1. Zaměstnanci musí být s významem srozuměni. Proto instruujte zaměstnance o významu bezpečnostních tabulek. 
2. Značky musí být jasně znatelné. To se týká jejich velikosti, barevnosti, umístění jejich připevnění a případně také jejich viditelnosti ve tmě (luminiscenční bezpečnostní tabulky).  Nesmějí být kryty ani jinými faktory prostředí.
3. Musí být trvalé. Slunečním zářením nebo chemickými výpary a podobnými vlivy ztrácejí životnost. Proto se při výběru materiálů ujistěte, že jsou odolné vůči životnímu prostředí.

Normy a pravidla pro použití bezpečnostních tabulek a štítků

Pokud hledáte řešení, která splňují požadavky provozní praxe, nabízíme v této oblasti optimální řešení, ať už ve formě speciálních informačních nebo dopravních značek a tabulí, identifikačních řešení parkovacích míst, revizních štítků nebo samolepek k označení nebezpečných materiálů.

Úpravy norem v celé Evropě

Stejně jako v mnoha oblastech, které jsou ovlivněny směrnicemi EU, došlo také k revizi v oblasti bezpečnostních značek, která vedla k jednotnému provádění předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Od začátku roku 2013 platí technické pravidlo pro pracoviště, zkráceně ASR A1.3, které vychází ze směrnice EHS a je nyní platné v celé Evropě (EN ISO 7010).

Proto jsou zákazy označeny černým symbolem na červeném a bílém znaku, zatímco povinné značky s modrou barvou pozadí fungují s bílým symbolem. Černé symboly na žluté značce s černým okrajem naproti tomu označují varování (varovné značky). Nouzové značky, které jsou označeny zelenou barvou, což znamená, že nehrozí žádné nebezpečí, jsou doplněny bílým symbolem, zatímco značky požární ochrany jsou navrženy v signální barvě červené s bílým písmem jako kontrastem. Další značky jsou obvykle bílé s černým textem a mohou obsahovat jeden ze symbolů popsaných výše, jehož význam je pak objasněn dalším textem. Tento typ značení je znám jako kombinovaná značka.

Tyto směrnice platné v celé EU se používají na pracovištích a v dalších veřejných institucích k odvrácení rizik nebo nebezpečí, která by existovala bez tohoto označení. Zaměstnavatelé by měli jednou ročně informovat své zaměstnance o důležitosti stávajících podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povzbuzovat je, aby jim také věnovali pozornost.

Značení podle ISO 7010

Žluto-černé i červeno-bílé bezpečnostní tabulky se používají tam, kde existují různá rizika zranění, zatímco světelné, zvukové a ruční signály, které odkazují na určitá nebezpečí, lze použít po omezenou dobu.

Obecná pravidla pro provozní použití značek a bezpečnostních tabulek

Při použití bezpečnostních tabulek musí být zaručeno jasné a trvalé připevnění. Ačkoli je někdy nutné, a z tohoto důvodu také přípustné, kombinovat různá označení navzájem, může být narušena jasnost označení. Velikost značky a její materiál by měl být vybrán podle provozních podmínek, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti.

Je-li pro označování vyžadován zdroj energie, musí být zaručeno nezávisle instalované nouzové napájení, aby byla funkce značky zachována v případě výpadku proudu. V případě tabulek a značnení pro záchranu a požární ochranu je třeba věnovat pozornost jejich fotoluminiscenčním vlastnostem, pokud není k dispozici bezpečnostní osvětlení. Pro tyto účely nabízíme ideální fotoluminiscenční řešení, která se vyznačují optimálními hodnotami jasu a vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Nové značky bezpečnosti a ochrany zdraví ASR A1.3

ASR A1.3 byla zveřejněna 13. března 2013. Zásadní změnou v rámci právního základu značek pro bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích je přijetí mezinárodně dohodnutých bezpečnostních značek z DIN EN ISO 7010. Pouze v případě, že jsou bezpečnostní značky podle ASR A1.3 používány v souladu s určením, může zaměstnavatel předpokládat, že dodržel nařízení v oblasti bezpečnosti na pracovišti a označení ochrany zdraví.

DIN EN ISO 7010 - nové bezpečnostní značky

Bezpečnostní tabulky mohou v případě nouze zachránit životy. Usnadňují také záchranné operace, pokud například poskytují jasné informace o nebezpečných látkách. Nejen, že se trhy stávají stále více mezinárodními, práce také prožívá určitý stupeň globalizace. Je proto vítáno, pokud jsou piktogramy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci mezinárodně standardizovány.

Normy jako DIN 4844 , DIN EN ISO 7010 nebo ASR A1.3 definují bezpečnostní značky a tabulky, které slouží k prevenci nehod. DIN 4844-2 slouží k prevenci nehod ve zvláštních případech požární ochrany, ochrany před zdravotními riziky a značení únikových cest. Tyto normy se používá pro jednotné znázornění bezpečnostních značek, jako jsou zákazové tabulky, protipožární značky nebo únikové značky.

Kontaktujte nás. Hledáte produkt, který v naší široké nabídce tabulek a štítků nenajdete?
Neváhejte nás kontaktovat.

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku