Bezpečnostní tabulky a značení

Bezpečnostní tabulky a značení

Základní důležité informace o bezpečnostním značení jsou uvedeny v § 6 zákona č. 309/2006 Sb. Zákon upravuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a také zajištění bezpečnosti při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

V tomto zákoně je uvedena povinnost zaměstnavatele umístit bezpečnostní značky, značení a další signály, které budou informovat o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. S tímto značením musí zaměstnavatel seznámit zaměstnance.

Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek, značení a signálů

Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být obrazové, zvukové nebo světelné. Musí odpovídat právním předpisům. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., které stanovuje vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Dále jejich vzhled upravují normy ČSN ISO 3864-1, 3864-2, 3864-3 a 3864-4, ČSN EN ISO 7010.

Základní rozdělení bezpečnostních tabulek a jejich vzhled v souladu s nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Zákazové bezpečnostní tabulky

Jsou kruhového tvaru s černým piktogramem a bílým pozadím. Mají červený okraj doplněný červeným šikmým pruhem, který musí procházet středem značky zleva seshora směrem doprava dolů pod úhlem 45 stupňů od vodorovné roviny. Tento červený okraj s šikmým pruhem musí zabírat nejméně 35% plochy tabulky.

Výstražné bezpečnostní tabulky

Jsou trojúhelníkového tvaru s černým okrajem a černým piktogramem. Pozadí je žluté barvy a žlutá část musí zabírat nejméně 50% plochy tabulky.

Příkazové bezpečnostní tabulky

Jsou kruhového tvaru s bílým piktogramem a modrým pozadím. Modrá část musí zabírat nejméně 50% plochy tabulky.

Únikové bezpečnostní tabulky

Tabulky pro označení únikových cest a míst první pomoci musí být čtvercového nebo obdélníkového tvaru s bílým piktogramem a zeleným pozadím. Zelená část musí zabírat nejméně 50 % plochy tabulky.

Požární bezpečnostní tabulky

Tabulky pro označení zařízení požární ochrany, prostředků a cesty směrem k nim musí být čtvercového nebo obdélníkového tvaru s bílým piktogramem a červeným pozadím. Červená část musí zabírat nejméně 50% plochy tabulky.

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky

Piktogram je tvořen šipkou, která má tři úsečky a jejíž konce dvou kratších šikmých úseček označujících směr.

Označení překážek a nebezpečných míst

Značení upozorňující na riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob a předmětů jsou tvořeny střídavě žlutými a černými nebo červenými a bílými pruhy. Pruhy musí mít stejnou šířku a úhel 45 stupňů. Použití bezpečnostních tabulek Zákazové bezpečnostní tabulky

Používají se k zabránění chování, které by mohlo způsobit nebezpečí (např. zákaz kouření) nebo pro upozornění na právní zákazy. Piktogramy jednoznačně představují zakázaný čin nebo zakázaný předmět. Například přeškrtnutá cigareta znamená, že je zakázáno kouření. Platí zásada: jeden piktogram = jedno prohlášení. Na rozdíl od textových bezpečnostních tabulek, piktogramy umožňují mezinárodně jednotné a všeobecně srozumitelné značení.

Příkazové bezpečnostní tabulky

Jsou používány hlavně při prevenci nehod na pracovišti a především upozorňují na povinnost nosit ochranné pracovní pomůcky. Jako symbol konkrétního příkazu se používají piktogramy, které jasně označují určité předepsané úkony a postupy. Například piktogram se dvěmi rukavicemi znamená povinnost nosit ochranné pracovní rukavice. Je možné kombinovat několik příkazových informací v piktogramu např. povinnost nosit ochrannou přilbu a brýle. Na piktogramu jsou v tomto případě zvýrazněny oba - přilba a brýle.

Výstražné bezpečnostní tabulky

Používají se k identifikaci překážek a nebezpečných míst, kde může dojít k nebezpečí. Např. nebezpečí úrazu pádem předmětu, popálení, výbuchu, nebezpečí zakopnutí. Výstražné tabulky se nejčastěji nacházejí v blízkosti výrobních zařízení a výrobních linek, ve skladech, dílnách nebo laboratořích.

Únikové bezpečnostní tabulky

Pokud není k dispozici žádné nouzové osvětlení, musí být únikové cesty z budovy jasně označeny pomoci únikových tabulek a značek. Tabulky ukazují na únikové cesty, zařízení a vybavení, které jsou důležité pro záchranu osob. Zaměřují se především na existující záchranné cesty, záchrannou pomoc (první pomoc, lékař) nebo záchranné prostředky (nosítka, nouzová sprcha, oční výplach). Tabulky je vhodné kombinovat se směrovou šipkou.

Požární bezpečnostní tabulky

Tabulky protipožární ochrany patří k nepostradatelným značkám v jakékoliv budově. Ukazují zařízení pro požární ochranu. Zaměřují se především na požární detektory, hasicí přístroje nebo protipožární zařízení. Nejčastěji používanou tabulkou je označení požárního hasicího přístroje, která označuje místo jeho uložení. V některých případech je vhodné doplnit tabulky směrovou šipkou označují cestu k němu.

Rozměry bezpečnostních tabulek

Rozměry musí umožňovat jejich včasné a snadné rozpoznání. Musí odpovídat velikosti překážky nebo nebezpečného místa a musí být upevněny ve vhodné výšce. Při rozmístění je potřeba zvážit uspořádání prostor a světelně podmínky prostoru. Velikost musí být přizpůsobena danému použití, musí být snadno rozpoznatelné a čitelné. Protože rozměry bezpečnostních tabulek a značení neupravuje závazný právní předpis, je potřeba vybrat vhodný rozměr na základě analýzy možných rizik. Zvážit konkrétní místo, cíl informovanosti a viditelnost.

Pro dosažení viditelnosti a rozpoznatelnosti vzhledem k pozorovací vzdálenosti a úhlu je důležitá správná volba rozměru.
Pro určení nejvhodnějšího rozměru lze použít vzorec h = l / Z.
Tento vzorec je doporučen normou ČSN ISO 3864-1.
h - výška bezpečnostní tabulky nebo značky bez rámu
l - pozorovací vzdálenost
Z - činitel vzdálenosti.
Činitel vzdálenosti Z je, pro jednotlivé různé bezpečnostní tabulky odlišný. Zahrnuje rozměry prvků grafických značek a kontrast mezi bezpečnostními barvami.

Únikové značení musí být rozmístěno tak, aby osoba bezpečně a nejkratší cestou opustila prostor tak, aby byla v bezpečí v čase určeném pro opuštění ohroženého prostoru. Musí být viditelné i za nízkých světelných podmínek. V těchto případech je nutné použít tabulky a značení vyrobené fotoluminiscenčního materiálu nebo prostor vybavit značením s elektrickým napájením. Fotoluminiscenční materiál se "nabíjí" denním nebo umělým světlem a svítí ve tmě několik hodin.

Rozmístění požárních a únikových značek

Norma ČSN ISO 16069 rozděluje umístění v různých výškách nad podlahou na tři úrovně:
- Nízko umístěné značky - do 0,4 m nad podlahou. Ukazují cestu osobám v případě, že se musí pohybovat skloněni, aby se nenadýchali kouře.
- Středně vysoko umístěné značky - do 1-1,80 m nad podlahou. Zajišťují snadnou čitelnost.
- Vysoko umístěné značky - nad 1,80 m nad podlahou. Umožňují osobám najít cestu z větší dálky. Jsou viditelné nad davem.
Bezpečnostní značky pro označení hasicího přístroje, hydrantu, hlásiče požáru apod. se umisťují nad zařízením. Chodby širší než 2 m by měly mít bezpečnostní značky po obou stranách.

Materiály pro výrobu bezpečnostních tabulek

Nejpoužívanější materiály jsou plast, samolepicí PVC fólie a hliník.
Bezpečnostní značení musí být vyrobeno z materiálů odolných vůči prostředí v místě instalace. Při výběru materiálů je třeba zvážit mimo jiné mechanické účinky, vlhké prostředí, chemické vlivy, odolnost proti světlu, křehnutí plastů a požární odolnost.
Fotoluminiscenční materiál obsahuje barvivo, které pohlcuje a akumuluje energií kratších vlnových délek viditelného a ultrafialového spektra a část této pohlcené energie vyzáří zpět v delších vlnových délkách spektra do prostředí. Výsledným efektem je, že pokud tento materiál je po určitou dobu vystaven světlu a tento světelný zdroj zhasne, tak pak i nadále tento fotoluminiscenční materiál emituje viditelné světlo, jehož intenzita se postupem času snižuje a závisí především na akumulačních a emitujících schopnostech tohoto materiálu a předchozí době nasvícení.
Charakteristika minimálních hodnot jasu v určitém časovém období během jeho zanikání je dána normou ISO 17398 a DIN 67510.
Samolepicí bezpečnostní tabulky jsou vhodné pro umístění na hladké a nesavé podklady. Například sklo, plech, plast, keramika, dřevo, lamino, zdivo ošetřené emailovým nátěrem. Jsou nejčastěji vyrobeny z PVC fólie. Samolepky vyrobené z PVC lze používat v prostředích s teplotou od -40°C do +80°C. Lepení je nutné provádět při teplotách vyšších než +5°C. Podkladová plocha musí být zbavena nečistot, prachu a mastnoty.
Pro instalaci bezpečnostních tabulek na porézní povrchy, beton, ploty apod. je nutné použít tabulky vyrobené z plastu. Plastové tabulky nejčastěji vyrobené z extrudovaného polystyrenu. Jsou vhodné pro montáž na hladké i porézní povrchy. Tabulky lze připevnit šrouby a nýty. Popřípadě nalepit pomocí tmelu (např. silikonu) nebo pomocí oboustranně lepicí pásky. Pro montáž plastových tabulek z extrudovaného polystyrenu není vhodné použití lepidla Chemopren nebo jiné na podobném základě.
Pro dlouhotrvající značení jsou vhodné tabulky vyrobené z hliníku.

Výroba bezpečnostních tabulek

Výroba bezpečnostních tabulek probíhá nejčastěji na sítotiskovém stroji nebo na velkoformátové digitální tiskárně.
U sítotisku se barva, pomocí níž se tiskne, protlačuje skrz tiskové síto s rámem. Barva se protlačí pouze v místech, kde má být na potištěnou plochu nanesena. Pro každou barvu je potřeba připravit jedno síto. Jedná se o nejlevnější formu výroby bezpečnostních tabulek v případě vyššího počtu stejné grafiky.
Pro potisk digitální tiskárnou jsou nejčastěji využívané UV LED, solventní a latexové tiskárny. Tyto tiskárny mají speciální inkoust vhodný pro použití výsledných výtisků v exteriéru.
Díky těmto technologiím tabulky odolávají povětrnostním vlivům (UV záření, vodě) a některým znečišťujícím látkám (oleji, benzínu).

Další bezpečnostní značení

Pro předcházení vzniku úrazů je důležité označit nebezpečná místa páskami. Zejména ostré rohy a hrany, zúžené a snížené průchody a další nebezpečné překážky. Pro zabezpečení míst s nebezpečím uklouznutí nebo se zvýšeným rizikem úrazu, je vhodné použití protiskluzových pásek, které snižují uvedené riziko. Jsou nutné na schodech a schodištích, žebřících a podlahách budov.
K zajištění snadnější orientace v případě evakuace, je vhodné použití fotoluminiscenčních pásek, které zvýrazní únikovou cestu.
Pásky s pruhy je vhodné použít k jednorázovému vymezení a zabezpečení prostoru především ve stavebnictví (např. výkopové práce).

Označení schodů a podlah

Hladké podlahy, tmavé nebo znečištěné schody, schodiště bez oken vytváří nebezpečí uklouznutí a pádu.
Fotoluminiscenční pásky a podlahové orientační značky zvýrazní schodiště ve tmě. Slouží k vyznačování linií na podlahách a k označování hran a rohů. Pro upozornění na nebezpečí je vhodné použít pásky s černožlutými pruhy. Pro vymezení nebezpečného prostoru pásky s červenobílými pruhy. Protiskluzové pásky zajišťují bezpečnou chůzi všude tam, kde hrozí nebezpečí pádu nebo uklouznutí. Jsou vyrobeny ze zrn, které jsou složeny z brusných minerálů tvořících korundovou strukturu. Poté je tato vrstva zrn aplikována na PU nebo PVC vrstvu.

Protiskluzové pásky se zrnem mají tři stupně zrnitosti:

- Jemnozrnná vhodná do interiéru i exteriéru, pro běžnou frekvenci chůze
- Hrubozrnná do exteriéru i interiéru, vhodná provozních a průmyslových prostor s vyšší frekvencí chůze
- Extra odolná extra hrubé zrna zabraňují usazování nečistot a prachu, ideální pro průmyslové a výrobní prostory, odolnější lepidlo

Neabrazivní hladké protiskluzové pásky mají zdrsněný povrch a používají se zejména v oblasti mokrého prostředí a v místech chůze bosou nohou. Jsou vhodné pro použití v bazénech, sprchách, koupelnách, toaletách a saunách.

Vybrané důležité označení dle nařízení vlády 101/2005 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.

Označení prosklených ploch upravuje nařízení vlády 101/2005 Sb. Průhledné a prosklené dveře musí být označeny ve výšce 1,1-1,6 m nad podlahou. K označení je vhodné použít samolepicí čtverečky nebo kolečka nalepená přes podélnou plochu.
V prostorech určených ke skladování musí být umístěny štítky informující o maximální přípustné nosnosti podlahy. Regály musí být trvale označeny štítky informující o největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Volně skladující sypké materiály musí být označeny nejvyšší skladovací výškou materiálu nad podlahou.
Vedení musí být označeno bezpečnostním štítkem v závislosti na druhu, teplotě a směru dopravy látek. Hlavní uzávěry musí být trvale viditelně označeny.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem musí být viditelně a trvale označeno. Hlavní vypínače musí být trvale přístupné a označené štítkem.
Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a správně označeny.
Nebezpečné látky (např. karcinogeny, mutageny a toxické látky) musí být označeny prováděcím právním předpisem. Pracoviště, kontejnery a obaly, které obsahují tyto látky, musí být označeny štítkem.
Každá budova by měla mít zpracovaný evakuační plán a jeho grafická podoba by měla být umístěna na viditelném místě v budově. Dle tohoto plánu se rozmisťují únikové značení. Únikové značky musí vést nejkratší cestou k východu. Směry úniku jsou značeny šipkou a nejčastěji umístěny na zdi chodeb nebo na podlaze. Mohou být také zavěšeny ze stropu. Směr uniku na podlahovém značení je vymezen fotoluminiscenční páskou nebo jednotlivými šipkami.

Požární ochrana

Požár je mimořádná událost nežádoucího a nekontrolovatelného hoření ohrožují život, zdraví, životní prostředí a majetek lidí. Je nutné preventivně předcházet požárům a v případě této mimořádné události správně reagovat.
Obecný postup při výskytu požáru
- Okamžitě uhaste požár, je-li malého rozsahu a jste-li schopni ho sami uhasit.
- Je-li požár nekontrolovatelný, informujte ostatní (požárním hlásičem, voláním hoří apod.) a volejte na tísňovou linku 150 nebo 112.
- Uzavřete přívody plynu a elektrické energie.
- Proveďte nutná opatření pro záchranu osob a případně zvířat.
- Opusťte prostor zasažený požárem. Pohybujte se při zemi. U země je lepší viditelnost a nejmenší hustota kouře. Vyvarujte se nadýchání zplodin.

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku