O nás

O bezpečnostních tabulkách

Vztahují se na konkrétní předmět, činnost anebo situaci a poskytuje pokyny anebo informace potřebné na zajištění bezpečnosti práce.

Bezpečnostní tabulky


poskytují pokyny anebo informace vhodnou kombinací:

- bezpečnostní barvy
- geometrického tvaru
- symbolu anebo piktogramu


Bezpečnostní barva - má následující osobitný význam:


- červená - zákaz, nebezpeční
- žlutá - výstraha
- modrá - příkaz
- zelená - úniková cesta - bezpečí


Geometrický tvar- má následující osobitný význam:

- zakazuje anebo přikazuje správné (závisí to od kombinace s barvou)
- upozorňuje na nebezpeční
- informuje o bezpečných místech


Symbol, piktogram

znázorňuje situaci, anebo přikazuje osobitné správné

Typy bezpečnostního značení:


- světelné signály
- akustické signály
- ruční signály
- slovní komunikace
- grafické značky
- bezpečnostní tabulky


Světelné signály:


- světelné značení je z priehľadného materiálu s vnitřním osvětlením
- vyzařované světlo musí být dostatečné kontrastní, může byť přerušované anebo souvislé, přičemž přerušované znázorňuje vyšší míru ohrožení


Akustické signály:


- mají hladinu zvuku podstatně vyšší než hladinu hluku okolí
- z hlediska délky impulzu a doby trvání mezi nimi sou lehko rozpoznatelné
- zvuk může byť přerušovaný anebo souvislý, přičemž přerušovaný znázorňuje vyšší míru ohrožení


Ruční signály:


- je to předepsaný pohyb, který musí byť přesný, jednoduchý, lehko vykonatelný a evidentně odlišený od jiných signálů
- při vykonávaní signálu nesmí signalista vykonávat jinou činnost


Slovní komunikace:


- je to mluvená zpráva obsahující krátké texty, věty, slova


Grafické značky:

- je to vyobrazení pojmu anebo významu prostřednictvím grafické techniky
- vyskytují se jako: přehled základních grafických značek

Bezpečnostní tabulky:

- je to grafický informační prostředek, který upozorňuje na možnost ohrožení, anebo poskytuje bezpečnostní informaci
- tvar je obdélníkový, rozdělený na čtvercové pole na levé časti a obdélníkové pole na pravé časti:
- ve čtvercovém poli se nachází grafická značka v kruhu, čtverce, anebo trojúhelníku (podle obsahu informace, kterou poskytuje).
- v obdélníkovém poli se nachází bezpečnostní znak.
- okrem grafické značky a bezpečnostního seznamu se na poskytovaní bezpečnostní informace podílí bezpečnostní barva (se svým přiřazeným osobitným významem).


Rozdělení bezpečnostních tabulek:


ZÁKAZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY:

- oznamují zakázanou činnost
- mají bílý podklad kombinovaný s červenou barvou
- grafická značka se nachází v kruhu


VÝSTRAŽNÉ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY:

- oznamují nebezpeční anebo ohrožení při vykonávané činnosti
- mají žlutý podklad kombinovaný s černou barvou
- grafická značka se nachází v trojúhelníku


VÝSTRAŽNÉ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY:

- oznamují nebezpeční, anebo jiné bezpečnostní upozornění
- mají zelený podklad kombinovaný s bílou barvou
- grafická značka se nachází ve čtverci


PŘÍKAZOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY:

- oznamují příkaz, anebo nařízení
- mají modrý podklad kombinovaný s bílou barvou
- grafická značka se nachází ve čtverci

Bezpečnostní tabulky se umisťují na viditelném místě buď přímo na kryt elektrického zařízení, anebo v jejich těsné blízkosti.
Bezpečnostní oznámení vyjadřují příkazy anebo zákazy pro zajištění všeobecné bezpečnosti. Realizované jsou bezpečnostními tabulkami a nápisy.
Bezpečnostní tabulky musí byť vždy čisté a čitelné. Když jsou přenosné, musí být z izolantu a nemůžou se upevňovat na živé časti elektrických zařízení.
Bezpečnostní tabulky výstrahy obsahují informaci o nebezpečí, označující rizikový stav, který dává možnost vzniku nehody, úrazu, usmrcení anebo škody. Geometrický tvar tabulky výstrahy je trojúhelník.
Bezpečnostní tabulky zákazu obsahují informaci označující nepřípustnost anebo potřebu okamžitého ukončení konaní, které je za daných okolností nebezpečné anebo nevhodné. Geometrický tvar tabulky zákazu je kruh.
Bezpečnostní tabulky upozornění obsahují informaci o bezpečí anebo jiné upozornění odporučují vhodné opatření pro zabezpečení bezpečného stavu. Geometrický tvar tabulky upozornění je čtverec se zeleným podkladem.
Bezpečnostní tabulky příkazu obsahují příkaz anebo nařízení na předepsané konání anebo činnost, kterých dodržení zabezpečí bezpečný stav. Geometrický tvar tabulky příkazu je čtverec s modrým podkladem.Copyright © 2007-2008, SC Company s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu je PŘÍSNĚ zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách společnosti Central Company (www.centralcompany.cz) a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

404 Not Found

Not Found

The requested URL /seo-lista.php was not found on this server.

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku