Značení potrubí a ventilů

Označení potrubí identifikuje proudící látku

Značení potrubí a ventilů obsahuje název proudící látky a barevné odlišení. Jsou vyrobeny z vysoce odolného materiálu s ochrannou laminací, který odolává povětrnostním podmínkám a působení chemikálií. Jsou určeny pro všechny prostředí do +80 stupňů. Štítky mají značení pro oba směry proudění látky. Jeden směr je možné v případě potřeby ustřihnout.

Potrubní systémy velkých výrobních závodů jsou většinou velmi diferencované. S ohledem na možnou nehodu je důležité jasně identifikovat tokové materiály. Potenciálně tekoucí látky jsou rozděleny do deseti skupin, jejichž nebezpečí je zvýrazněno zbarvením. Na první pohled uvidíte, zda potrubí obsahuje vodu, páru, vzduch, hořlavé, nehořlavé plyny nebo kapaliny, kyseliny, zásady nebo kyslík. Šipky jsou umístěny na obou stranách. Aby bylo zajištěno, že směr toku je dokonale označen, lze nepotřebnou šipku snadno odstřihnout.


více informací....
Acetylen

Acetylen

Acetylen - šipka pro označení potrubí Oboustranná šipka k označení potrubí s acetylenem. Šipka na obou stranách může být oddělena v závislosti na směru proudění. Potrubí musí být v zájmu bezpečnosti označeno podle svých tokových látek.
9Kč
... více informací
Amoniak

Amoniak

Oboustranná šipka k označení potrubí s amoniakem.
9Kč
... více informací
Argon

Argon

Oboustranná šipka k označení potrubí s argonem.
9Kč
... více informací
Čistá voda

Čistá voda

Oboustranná šipka k označení potrubí s čistou vodou. Značení potrubí stanovuje Norma ČSN 13 0072. Barva zelené označuje potrubí, ve kterém proudí kapalné látky. Jejich použití je vhodné pro vnitřní i venkovní prostředí. Značení slouží pro přehlednost a může zabránit nechtěným...
9Kč
... více informací
Dusík

Dusík

Oboustranná šipka k označení potrubí s dusíkem.
9Kč
... více informací
Glykol

Glykol

Oboustranná šipka k označení potrubí s glykolem.
9Kč
... více informací
Horká voda

Horká voda

Horká voda - šipka pro označení potrubí Oboustranná šipka k označení potrubí s horkou vodou. Teplá voda je ohřívaná pitná voda v teplotním rozmezí od 30 ° C do 60 ° C, při teplotách nad 60 ° C se mluví o horké vodě. Trubky pro horkou vodu by měly být označeny štítky. Značení by mělo...
9Kč
... více informací
Horký vzduch

Horký vzduch

Oboustranná šipka k označení potrubí s horkým vzduchem.
9Kč
... více informací
Hydroxid draselný

Hydroxid draselný

Oboustranná šipka k označení potrubí s hydroxidem draselným.
9Kč
... více informací
Hydroxid sodný

Hydroxid sodný

Oboustranná šipka k označení potrubí s hydroxidem sodným.
9Kč
... více informací
Chladící voda

Chladící voda

Chladící voda - šipka pro označení potrubí Oboustranná šipka k označení potrubí s chladící vodou. Potrubí pro chladicí vodu by měly být označeny štítky. které jasně informují o tekutině a jejím směru proudění.
9Kč
... více informací
Kondenzát

Kondenzát

Oboustranná šipka k označení potrubí s kondenzátem.
9Kč
... více informací
Kyselina

Kyselina

Oboustranná šipka k označení potrubí s kyselinou.
9Kč
... více informací
Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková

Oboustranná šipka k označení potrubí s kyselinou chlorovodíkovou.
9Kč
... více informací
Kyslík

Kyslík

Oboustranná šipka k označení potrubí s kyslíkem.
9Kč
... více informací
Odpadní voda

Odpadní voda

Oboustranná šipka k označení potrubí s odpadní vodou.
9Kč
... více informací
Oxid uhličitý

Oxid uhličitý

Oboustranná šipka k označení potrubí s oxidem uhličitým.
9Kč
... více informací
Pitná voda

Pitná voda

Pitná voda - šipka pro označení potrubí Oboustranná šipka k označení potrubí s pitnou vodou pro jasně viditelnou identifikaci tekutiny a směru toku. Samolepka je vyrobena z fólie s ochrannou laminací. Na obou stranách může být ustřižena v závislosti na směru proudění.
9Kč
... více informací
Plyn

Plyn

Plyn - šipka pro označení potrubí Oboustranná šipka k označení potrubí s plynem. K dispozici ve dvou různých velikostech. Všechny štítky mají šipky vpravo a vlevo. Během montáže jednoduše odstřihnete nadbytečnou šipku.
9Kč
... více informací
Primární okruh

Primární okruh

Oboustranná šipka k označení potrubí s primárním okruhem.
9Kč
... více informací

Proč jsou štítky na potrubí důležité

Při označování potrubí je důležité, aby provozovatel dodržoval aktuální předpisy, směrnice a normy pro průmyslové a podnikové značení. Tím je zajištěno, že zaměstnanci a záchranáři mohou správně reagovat v případě vážných nehod.
V praxi jsou obzvláště relevantní následující normy a předpisy:
DIN 2403: Identifikace potrubí podle průtokové látky
DIN 2404: Identifikační barvy
DIN 2405: Potrubí v chladicích systémech a chladicích zařízeních
TRGS 201 (Technická pravidla pro nebezpečné látky): Klasifikace a označování nebezpečných látek (oddíl 4.5.3. Látky a směsi v potrubí)
DIN EN ISO 14726-1: Potrubí na lodích
LN 9105: Potrubí v leteckém a kosmickém průmyslu

Provozovatel musí zajistit, aby byly plně dodrženy požadavky platných předpisů. Zejména pro malé a střední podniky je proto značení, které je v souladu s právními předpisy, často velkou výzvou. Na jedné straně mohou existovat nejistoty, pokud jde o právní požadavky a předpisy. Na druhé straně občas chybí dostatečné systémové nebo chemické znalosti, aby bylo možné správně přiřadit tokové látky podle DIN 2403. Nebezpečí neoznačených nebo nesprávně označených potrubních systémů jsou všudypřítomná. Mnoho systémů je matoucí kvůli své velikosti a přenášejí horké, hořlavé, výbušné, jedovaté nebo jinak nebezpečné tekutiny.

Proč by potrubí mělo být správně označeno

Existuje mnoho důvodů pro označování v souladu s předpisy. Nejdůležitější aspekty jsou:
V případě poškození nebo opravy můžete rychle zjistit, které potrubí jsou ucpaná nebo kde je třeba nastavit zablokované oblasti.
Označení potrubí zajišťuje rychlou detekci rizik pro zaměstnance, společnosti provádějící údržbu a záchranáře.
Vylepšený přehled se používá k optimalizaci celkového procesu, např. při údržbě.
V praxi se často používá označení, které se odchyluje od normy, což má fatální důsledky pro záchranáře a zahájená záchranná opatření. Nesprávné označení způsobí vážná zranění osob a materiální škody i enormní náklady, zejména jsou-li při nehodě zraněni lidé.

Průtokové látky jsou identifikovány pomocí kódů (skupin) a barev, které jsou specifikovány v DIN 2403. Kromě toho je průtoková látka specifikována slovy, vzorcem nebo zkratkou. Rozdělení do 10 hlavních skupin je založeno na typu nebo obecných vlastnostech média dopravovaného v potrubí. Každá hlavní skupina potrubí má přiřazenu konkrétní barvu.

Nové zboží pro měsíc května - Značení potrubí a ventilů

Dusík
Dusík
9Kč
Glykol
Glykol
9Kč

Více informací

Bezpečnostní tabulky na zakázku